De uitvoering van een zedendelinquenten register bc bevel tot stelselmatige observatie;.
De leden van het technische team zullen naar verwachting vooral zogenaamde zij-instromers zijn.
Samenvattend kunnen vier niveaus van logging worden onderscheiden: inzetlogging (eerste lid, onder a bewijslogging (eerste lid, onder b systeemlogging (eerste lid, onder c) en authenticatie- en autorisatielogging (eerste lid, onder d).
Zodra de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van het onderzoek, worden deze verwijderd of gedurende een periode van maximaal een half jaar bewaard teneinde te bezien of zij aanleiding geven tot een nieuw onderzoek als bedoeld in het eerste lid of een.
In de nota van toelichting wordt op diverse plaatsen ingegaan op de informatieverstrekking aan de rechter(commissaris) over het gebruik van een technisch hulpmiddel ter uitvoering van een bevel.Indien zou blijken dat er sprake is van een grotere werklastverzwaring, kan deze worden meegenomen in de driejaarlijkse onderhandelingen tussen de RvdR en het ministerie van Justitie en Veiligheid.In het advies van T-Mobile is gevraagd naar de gevolgen van het verrichten van onderzoekshandelingen in een mobiel apparaat en het mogelijk verhoogde datagebruik van de gebruiker als gevolg hiervan.5, digitale technologie kan een rol spelen in elk stadium van strafbaar handelen, zowel bij de voorbereiding, de uitvoering als de afronding van misdrijven.Het vastgestelde inspectierapport wordt aan de Minister van Justitie en Veiligheid aangeboden en door de Minister openbaar gemaakt.
Het betreft de vastlegging gedurende de onderzoeksfase van al dan niet door een technisch hulpmiddel geregistreerde gegevens, die kunnen dienen als bewijs in een strafzaak.
In dat geval ziet de rechter onvoldoende aanleiding om het strafvorderlijk optreden als een onrechtmatige daad in civielrechtelijke zin te beoordelen.Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dan worden hierover bij ministeriële regeling regels gesteld.Deze vorm van elektronische verslaglegging over de uitvoering van een bevel wordt ook wel aangeduid als «logging».De aanvullende procedurele eisen van de officier van justitie kunnen de rechtmatigheid van de inzet waarborgen en voorkomen dat er twijfel ontstaat over de betrouwbaarheid, integriteit en herleidbaarheid van de vastgelegde gegevens.Indien de niet of niet volledige verwijdering van een technisch hulpmiddel risicos oplevert voor het onderzochte geautomatiseerde werk stelt het technisch team de officier van justitie hiervan in kennis en stelt het informatie beschikbaar ten behoeve van de volledige verwijdering.De AP heeft ten aanzien van dit punt geen inhoudelijke opmerkingen meer.Hierbij kan worden gedacht aan een uitgebreide omschrijving van de functionele specificaties van op maat gemaakt technische hulpmiddel, het voegen van een digitale kopie van de software en de broncode bij het proces-verbaal, het vooraf en achteraf maken van een forensische kopie of het audiovisueel.De kwaliteit van een technisch team wordt geborgd door middel van opleidingseisen.Opgemerkt wordt verder dat in de praktijk niet lichtzinnig van het gebruik van een goedgekeurd hulpmiddel zal worden afgezien.Voor de inzet van de bevoegdheid met het oog op het vastleggen van gegevens of het ontoegankelijkmaken van gegevens (artikelen 126nba/uba, eerste lid, onder d en e) geldt gelet op de mate van inbreuk die hiermee wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer een zwaarder verdenkingscriterium.Wanneer een onschuldige derde schade heeft geleden vanwege het strafvorderlijk optreden, ook als dit rechtmatig heeft plaatsgevonden, dan kan de derde aanspraak maken op schadevergoeding.


[L_RANDNUM-10-999]